Organizatorzy:

Sponsorzy:

Regulamin 2018:

 

1. Data i miejsce startu: 26 maja 2018,

Biuro zawodów – Stadion Nadarzyn

Start – godz: 11:00

 

2. Warunki uczestnictwa:

Wypełnienie karty rejestracyjnej na stronie www.nadarzyn.ojcowienastart.pl

odbiór numerów w biurze zawodów do godziny 10:30

 

Rejestracja w biurze zawodów nie później niż 30 min przed startem (godz:10:30)

uwaga: limit startujących - numery w biurze zawodów dostępne o ile nie został wyczerpany limit numerów w rejestracji elektronicznej.

 

3. Drużyna rodzinna i pomiar czasu

Drużyna składa się z co najmniej dwóch osób – rodzica i dziecka. Czas przejazdu liczony jest od momentu startu wyścigu do zgłoszenia się na mecie dziecka. W zależności od roku urodzenia  dziecko (który porusza się samodzielnie napędzanym rowerem) będzie klasyfikowane w jednej z kategorii zależnie od roku urodznia:

kategoria I (OPEN)- 2002 - 2004

kategoria II – 2005

kategoria III – 2006

kategoria IV – 2007

kategoria V – 2008

kategoria VI – 2009

kategoria VII – 2010

kategoria VIII – 2011

kategoria IX – 2012 - wyścig dla przedszkolaków (stadion)

kategoria X – 2013 - wyścig dla przedszkolaków (stadion)

kategoria XI – 2014 i młodsi, wyścig dla przedszkolaków (stadion)

 

W każdej kategorii oddzielnie klasyfikujemy chłopców i dziewczęta.

 

Warunkiem klasyfikacji dziecka w kategoriach I - VIII  jest start w zawodach rodzica, a w kategoriach IX do XI obecność rodzica w czasie startu.

Jeśli w danej rodzinie jedzie więcej niż jedno dziecko rodzic wskazuje jedną z kategorii dzieci (tę w której będzie startował).

 

 

4. Nagrody:

Pierwsze trzy osoby w kategoriach wiekowych zostaną nagrodzone pucharami.

Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu wyścigu na terenie Stadionu.

 

5. Uczestnik wypełnia oświadczenie o następującej treści:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, przez nich spowodowane. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Na Fali”siedzibą w Nadarzynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w wyścigu.

Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w sztywnym kasku.

Wyrażam zgodę na start osób niepełnoletnich wymienionych w niniejszym dokumencie w zawodach Ojcowie na Start i biorę za nie odpowiedzalność. Oświadczam, że jestem ich prawnym Opiekunem.

Zapoznałem się z regulaminem imprezy Ojcowie na Start w Nadarzynie, przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do zasad w nim opisanych. ”

 

6. Informacje końcowe:

Każdy uczestnik wyścigu musi poruszać się na samodzielnie napędzanym rowerze przez całą długość trasy.

Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

Wszystkie kwestie sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Regulamin 2018

Kontakt:

 

Ojcowienastart.pl

Stowarzyszenie Rodziców NA FALI

Kom. 601 350 600

E-mail: rowery@nafali.org.pl

 

© 2018 Korundi. All Rights Reserved